Tvarkos

Ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas
Darbo tvarkos taisyklės
Darbo apmokėjimo sistema
Asmens duomenų tvarkymo taisyklės
Vaizdo duomenų tvarkymo taisyklės
Privatumo politika
Įsipareigojimas saugoti asmens duomenų paslaptį
Duomenų subjekto sutikimas dėl informacijos apie jį ir jo atvaizdo naudojimo
Kandidato sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo
Elektroninio dienyno pildymo
Elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai
Išsilavinimo pažymėjimų blankų išdavimo
Kurso keitimo
Pagalba mokiniui
Krizių valdymo mokykloje tvarka
Socialinės – pilietinės veiklos organizavimo tvarka
Kvalifikacijos tobulinimo tvarka
Metodinės veiklos organizavimo tvarka
Budėjimo tvarka
Nemokamo mokinių maitinimo organizavimo
Nuosekliojo mokymosi
Pamokų lankomumo tvarkos aprašas
Priėmimo mokytis
Mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimo ir bendradarbiavimo tvarko aprašas
Turistinių žygių ir išvykų organizavimo
Vidurinio ugdymo programos įgyvendinimo
Neformaliojo vaikų švietimo organizavimo tvarka
Vaiko gerovės komisija
Smurto ir patyčių prevencinė tvarka
Socialinių įgūdžių ugdymo programos aprašas
Individualios mokinio pažangos aprašas
Individualios mokinio pažangos aprašo 1 priedas
Individualios mokinio pažangos aprašo 2 priedas
Individualios mokinio pažangos aprašo 3 priedas
Individualios mokinio pažangos aprašo 4 priedas
Mokinių pamokų lankomumo apskaitos ir mokyklos (pamokų) nelankymo prevencijos tvarkos aprašas

Komentavimo galimybė išjungta.